Warunki świadczenia usług


Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a Fuga LT, UAB/CODE: 305626146, Justiniškių g. 62A-201, LT-05239, Wilno, Litwa, e-mail: info@nopedals.eu w przedmiocie Twojego dostępu do naszych witryn internetowych i korzystania z nich, a także wszelkich innych form przekazu, kanałów komunikacji, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej połączonych lub w inny sposób ze sobą związanych (łącznie zwanych „Witryną”).

2. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z dostępnych w niej zasobów, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami świadczenia usług lub nie masz zdolności prawnej, aby być nimi związanymi, nie wolno Ci korzystać z Witryny i zawartych w niej zasobów i musisz natychmiast zaprzestać ich używania.

3. Niniejsze Warunki świadczenia usług, korzystanie przez użytkownika z Witryny, a także zawarte z nami umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

4. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny podlegają warunkom określonym na stronie zamówienia i poniżej.

5. Ilekroć postanowienia niniejszych Warunków odnoszą się do konsumenta, rozumie się przez to osobę fizyczną będącą konsumentem w znaczeniu nadanym przez przepisy Kodeksu cywilnego, lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której umowa nie posiada charakteru zawodowego, a do której ustawa przewiduje stosowanie przepisów dotyczących konsumenta.

Nasze usługi

6. Naszą Witrynę poświęcamy elektrycznym hulajnogom oraz powiązanym z nimi częściom i akcesoriom. Zapewniamy szeroki wybór produktów, które można zamówić za pośrednictwem naszej Witryny lub kontaktując się z nami bezpośrednio („Usługi”).

7. Aby skorzystać z naszych Usług, należy złożyć zamówienie za pośrednictwem Witryny przy użyciu jednej z dostępnych metod płatności lub, w stosownych przypadkach, skontaktować się z nami bezpośrednio. Firmy przetwarzające płatności są odrębnymi podmiotami i po wybraniu metody płatności możesz podlegać ich Warunkom świadczenia usług.

8. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia zostają podane do Twojej wiadomości na stronie zamówienia.

9. Porozumiewanie się z Tobą następuje przy wykorzystaniu danych kontaktowych podawanych przez Ciebie przy składaniu zamówienia oraz w trakcie jego realizacji.

10. Łączna cena lub wynagrodzenie za Usługi wraz z podatkami, podane są na stronie składania zamówienia. Sposób i termin zapłaty, a także dostępne metody płatności, określone są na stronie składania zamówienia.

11. Sposób i termin spełnienia świadczenia, a w szczególności dostępne opcje dostawy, podane są na stronie składania zamówienia.

Dostawy

12. Nasz standardowy czas dostawy to 1-3 dni roboczych. Jeśli złożysz zamówienie przed godziną 15:00, nadamy przesyłkę jeszcze tego samego dnia. Po wysłaniu zamówienia otrzymasz kolejne powiadomienie.

13. Koszty wysyłki Twojego zamówienia zostaną obliczone i wyświetlone przed złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

14. Jeśli nie otrzymałeś zamówienia w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki, skontaktuj się z nami na nasz adres e-mail, podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia, abyśmy mogli się tym zająć.

Skargi i reklamacje

15. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Reklamacja powinna zawierać:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój adres do korespondencji i adres e-mail,
 • Opis reklamacji (np. W jakim zakresie zamówienie nie zostało zrealizowane prawidłowo).
 • Stan oczekiwany po załatwieniu reklamacji.

16. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia. Odpowiedź zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail.

17. Możemy żądać od Ciebie podania informacji niezbędnych do rozwiązania żądania, określając termin nie krótszy niż 7 dni oraz zakres wymaganych informacji, z pouczeniem, że brak uzupełnienia żądania w wyznaczonym terminie spowoduje, że żądanie nie zostanie nadane uważane. Po upływie wyznaczonego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

18. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeśli chcesz skorzystać z takiej procedury, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zaproponować procedurę odpowiednią dla Twojej sprawy.

Polityka zwrotów

19. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy, chyba że przekroczysz to, co jest niezbędne do sprawdzenia produktu, tym samym rezygnując z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku artykułów przygotowanych indywidualnie, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Przedmioty, których nie można ponownie wykorzystać ze względów zdrowotnych lub higienicznych, nie podlegają odstąpieniu od umowy, jeżeli ich oryginalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

20. Szczegółowe informacje dla osób uprawnionych do odstąpienia od umowy:

 • Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na dane kontaktowe podane w punkcie 1 Warunków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane za pośrednictwem strony internetowej lub e-mail).
 • Możesz skorzystać z poniższego szablonu wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

21. Wzór formularza odstąpienia od umowy, który można skopiować i wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, jest następujący:

 • Adresat: (nasze dane z sekcji 1 Warunków korzystania z usługi)
 • Ja (*) informuję (*) o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług (*)
 • Data zawarcia umowy (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
 • Adres konsumenta (-ów)
 • Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

22. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwroty środków będą dokonywane przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Jeżeli odstąpisz od umowy i zażądasz zwrotu pieniędzy, jesteś zobowiązany do przesłania nam zamówionych produktów na własny koszt na nasz adres podany w punkcie 1 Warunków.

Twoje obowiązki

23. Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Wszystkie przesłane przez Ciebie informacje będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.
 • Będziesz utrzymywać dokładność takich informacji iw razie potrzeby niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne.
 • Masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług.
 • Nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz.
 • Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny w sposób automatyczny lub inny niż ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, ani w inny sposób.
 • Nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu.
 • Korzystanie z Witryny nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.

24. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części).

25. Za każdym razem, gdy rejestrujesz się w Witrynie, zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca sprzeciw.

Własność intelektualna

26. O ile nie wskazano inaczej, Witryna, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe, i zawarte w nich logo („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są licencjonowane przez nas i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Polsce, innych jurysdykcjach i konwencjach międzynarodowych .

27. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „w stanie obecnym”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach i postanowieniach lub w jakiejkolwiek innej wiążącej umowie z nami, żadna część Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

28. Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, uzyskujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba że umówiono się inaczej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Witryny, Treści i Znaków.

Modyfikacje i zakłócenia

29. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje Treści, jak również za zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia Witryny.

30. Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie zawsze dostępna. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy.

Rozwiązywanie sporów

31. Wszelkie działania prawne jakiegokolwiek rodzaju wniesione przez Ciebie lub przez nas (łącznie „Strony” i indywidualnie „Strona”) będą wszczynane lub ścigane w Rzeczpospolitej Polskiej, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich środków obrony braku jurysdykcji osobistej i forum non conveniens w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w Rzeczpospolitej Polskiej.

32. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeśli chcesz skorzystać z takiej procedury, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zaproponować procedurę odpowiednią dla Twojej sprawy. Konsumenci posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 • pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Poprawki

33. W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do Witryny, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Odpowiedzialność

34. Ponosimy wobec konsumentów odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów o prawach konsumenta.

35. Podobnie jak w przypadku dokonywania transakcji za pośrednictwem dowolnego medium lub w jakimkolwiek środowisku, należy kierować się najlepszą oceną sytuacji i w stosownych przypadkach zachować ostrożność.

Postanowienia końcowe

36. Niniejsze Warunki oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub brak wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków, nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

37. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień.

38. Niniejsze Warunki pozostają wiążące do czasu, gdy korzystasz z Witryny lub z naszych Usług i dopóki nie zapłacisz nam wszystkich należnych opłat, odsetek i wynagrodzenia, a później – w zakresie wynikającym z charakteru praw oraz zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w szczególności do końca okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń z nim związanych.

39. W razie wystąpienia ważnych powodów, takich jak dostosowanie do przepisów prawnych lub nadzwyczajna zmiana stosunków, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail. Jeśli nie zgadzasz się z aktualizacjami niniejszych Warunków, poinformuj nas o tym w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia. 40. Strony mogą uzgodnić wcześniejsze zakończenie obowiązywania Warunków.